פוליסה זו מיועדת לדירקטורים ולנושאי משרה המעוניינים להגן על עצמם מפני תביעות אישיות הקשורות לפעילותם במסגרת התפקיד ומתוקף היותם שותפים לתהליכים רבים של קבלת החלטות.

דוגמאות לכיסויים במסגרת ביטוח דירקטורים

אחריות דירקטורים ונושאי משרה

המבטח ישפה כל מבוטח בגין נזק שנגרם לו כתוצאה מתביעה שהוגשה נגדו במהלך תקופת הביטוח ודווחה למבטח תוך כדי תקופת הביטוח או עד 60 יום מסיומה, ואשר עילתה הינה מעשה שלא כדין במסגרת תפקיד המבוטח כדירקטור או כנושא משרה בחברה, למעט במקרה ששופה על ידי החברה.

שיפוי התאגיד

המבטח ישפה את החברה בגין נזק שנגרם לה כתוצאה מתביעה שהוגשה נגד המבוטח לראשונה במהלך תקופת הביטוח, ודווחה למבטח תוך כדי תקופת הביטוח או עד 60 יום מסיומה, ואשר עילתה הינה מעשה שלא כדין במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור או כנושא משרה בחברה, אולם רק עד לתקרה שהחברה נדרשת או רשאית על פי החוק לשפות את המבוטח עבור הנזק. בכפוף לתנאי פוליסה זו, המבטח יקדים תשלום הוצאות משפט הנובעות מתביעה, גם לפני סילוקה הסופי.

הגדרות:

דירקטור או נושא משרה – כל אדם שמונה או שנבחר כדין כדירקטור או כנושא משרה בחברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייחשב כדירקטור או נושא משרה כל מי שכיהן, מכהן או יכהן כדירקטור או נושא משרה בחברה, מזכיר החברה, מבקר פנים, חשב, גזבר, יושב ראש, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, סגן מנהל כללי, משנה למנהל הכללי וכל מנהל אחר הכפוף במישרין ליושב ראש, למנהל הכללי, למנהל העסקים הראשי, ו/או כל אדם הממלא תפקיד כאמור בחברה, גם אם תוארו שונה מהמצוין לעיל, ו/או ממלא תפקיד מקביל, בהתאם לכללים, החוקים, התקנות, תזכיר החברה, תקנות התאגדות החברה, או כל חוק או תקנה החלים על החברה בנושאים אלה.

מבוטח – כל אדם אשר כיהן, מכהן או יכהן כדירקטור או נושא משרה בחברה. הכיסוי יחול באופן אוטומטי על כל אדם אשר יכהן כדירקטור או כנושא משרה לאחר תאריך רכישת הביטוח.

נזק – חיוב כספי, שיחויב המבוטח לשלם על פי דין בגין תביעה, בין בשל פסק דין או בשל הסדר משפטי אחר, לרבות פיצויים והוצאות משפט. נזק אינו כולל קנסות אזרחיים או פליליים ופיצויים עונשיים על פי דין, סכומים המהווים פיצוי כהוצאות לדוגמה ופיצויים עונשיים (למעט פיצויים הנפסקים בגין הוצאת דיבה ולשון הרע), מיסים, כל סכום שעבורו המבוטח אינו אחראי על פי דין או נושאים אשר לא ניתן לבטחם על פי דין. נזק או נזקים, לרבות הוצאות משפט, שמקורם ביותר מתביעה אחת נגד המבוטח, אך נובעים או קשורים לאותו מעשה שלא כדין – יהוו לצורך פוליסה זו, נזק אחד.

אחריות המבטח מוגבלת לגבול האחריות אשר מופיע בפוליסה כפי שסוכם עם המבוטח.

השאירו פרטים

בקשתך התקבלה בהצלחה!
אופס.. משהו השתבש. אנא נסה שוב

נשמח לעמוד לשירותכם

השאירו פרטים ואחד מנציגינו יחזור אליכם בהקדם האפשרי
יש לכם גם את הוואטסאפ שלנו כאן, אז אתם לא צריכים לחכות.