אתם משקיעים את מיטב כספכם ומרצכם בהקמת עסק חדש ובהפעלתו, ועל פי רוב שקועים במרבית שעות היממה במחשבות כיצד להגדיל את התפוקה, להציע שירותים חדשים או לגייס עובדים. דווקא משום כך חשוב שתמצאו את הזמן לתת את הדעת על סיכונים שונים להם אתם חשופים ותדאגו להיערך עם כיסוי ביטוחי מתאים. כך מקור הפרנסה שלכם יהיה מוגן מתרחישים שונים ולא תופתעו לרעה.

מה זה בעצם ביטוח לעסקים?

ביטוח עסקים הוא מטרייה ביטוחית שמטרתה להגן על העסק שלכם מפני סיכונים שונים שעלולים להוביל להפסדים כתוצאה מהוצאה גדולה ובלתי צפויה. הביטוח כולל ביטוח מבנה, ביטוח תכולה, ביטוח צד ג’, ביטוח תאונת אישיות ועוד, כאשר מתוקף העובדה שלכל עסק יש מאפיינים ייחודיים, אנו תופרים לו פתרון מיטבי על פי הצרכים בפועל.

על מה חשוב להקפיד?

כבעלי עסקים חשוב שהמרכיבים הבאים יהיו חלק בלתי נפרד מביטוח העסקים שלכם:

חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים מכסה את החבות שלכם כמעביד כלפי עובדיכם בגין פגיעה גופנית או מוות שנגרמו כתוצאה מתאונה או ממחלה, שאירעו תוך כדי ועקב העסקתם או עבודתם אצלכם, וזאת מעבר לתשלום שמשלם המוסד לביטוח לאומי.

החבות המבוטחת הינה בשל נזקי גוף בלבד, והפוליסה אינה מכסה נזקי רכוש העלולים להיגרם לעובד, גם אם נגרמו במהלך עבודתו בבית העסק. בנוסף, הפוליסה מכסה גם הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה שהגיש העובד כנגדכם. אחריות המבטח מוגבלת לגבול האחריות אשר הנקוב בפוליסה

פוליסה על בסיס יום האירוע היא הפוליסה המקובלת לביטוח חבות מעבידים, והיא מכסה אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, ללא קשר לתאריך הגשת התביעה.

אחריות מקצועית

כבעלי עסקים אתם חשופים לתביעות הנוצרות כתוצאה ממקרים של רשלנות מקצועית, הפרת חבות מקצועית, מחדל או מעשים שנעשו בתום לב. ביטוח אחריות מקצועית כמרכיב של ביטוח עסקים מאפשר לכם להיות מוגנים מפני מקרים אלה ומעמיד לרשותכם הגנה מפני תביעות וכיסוי הוצאות ההגנה משפטית.

ביטוח צד ג'

ביטוח זה מכסה מפני מצבים שבהם עלולה להתרחש פגיעה לגוף או לרכוש של צד שלישי (אדם שאינו מבוטח או עובד בעסק שלכם). הפוליסה אף מכסה הוצאות משפטיות סבירות.

ביטוח צד ג' מכסה את האחריות החוקית שלכם בגין נזק בלתי צפוי לרכוש השייך לצד שלישי או לגופו של אדם אשר אינו עובד שלכם, כתוצאה מפעילות בבית העסק שלכם. בנוסף, הפוליסה מכסה גם הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה. אחריות המבטח מוגבלת לגבול האחריות הנקוב בפוליסה.

ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי לפעילות בחו"ל ולכלול אחריות קבלני המשנה ועובדיהם. פוליסה על בסיס יום האירוע היא הפוליסה המקובלת לביטוח צד ג', והיא מכסה אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, ללא קשר לתאריך הגשת התביעה.

אובדן רווחים

לעיתים, כתוצאה מנזק ישיר נגרם גם נזק עקיף או תוצאתי אשר פעמים רבות משמעותי יותר מהנזק לרכוש עצמו. לדוגמה: נזק למכונה או מכשיר שהינו קריטי בבית העסק עלול להשבית את העבודה במשך תקופה ארוכה. בעוד שעלות המכשיר לא גבוהה, ישנן השלכות מרחיקות לכת להשבתת הייצור, כגון עבודה עם ספקים ולקוחות וכיו"ב. תרחיש נוסף הוא תרחיש שבו בית העסק מאבד לקוחות ומוצא את עצמו מתקשה לעמוד בהוצאות הקבועות ובהתחייבויות כספיות, לשלם משכורות לעובדים ועוד.

פוליסת אובדן רווחים נועדה לכסות אתכם בדיוק במקרים אלה, במשך התקופה שבה העסק חווה ירידות בהכנסות לאחר אובדן או נזק לרכוש. אחריות המבטח מוגבלת לתקופת השיפוי הנקובה בפוליסה, אך אינה נפסקת לאחר שיקום הנזק הפיזי לרכוש.

ניתן גם לרכוש הרחבות מיוחדות כמו "סעיף לקוחות" ו"סעיף ספקים", שמכסות גם אובדן רווחים שנגרם לעסק שלכם כתוצאה מנזק פיזי לרכוש אצל ספקים או לקוחות שלכם עקב אירוע המכוסה תחת הביטוח שלכם.

ביטוח חבות מוצר

על פי חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם – 1980, על היצרנים והמשווקים מוטלת אחריות מוחלטת בגין המוצרים אותם הם מייצרים ו/או מייבאים ו/או משווקים. מכאן, שהנפגע אינו צריך להוכיח את רשלנות היצרנים או המשווקים, מספיק שיוכיח שהנזק נובע מהמוצר אשר סופק או שווק לו. במצב זה היצרנים או המשווקים עלולים להיפגע באופן חמור מבחינה כספית כתוצאה מנזק אשר מיוחס למוצר שסיפקו, גם אם לכאורה כלל לא התרשלו.

ביטוח חבות המוצר מעניק למבוטח שיפוי על חבות העלולה לחול עליו בשל שני סוגים של אירועים תאונתיים כתוצאה מהשימוש במוצר:

גרימת מוות, נזק גופני, מחלה, פגיעה גופנית או נפשית מכל סוג.

גרימת אובדן או נזק פיזי לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי, לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך.

בנוסף, מבטיחה הפוליסה לשפות את המבוטח בגין הוצאות משפטיות שנשא בהן להגנה מפני תביעה לפיצוי.

ניתן להגיש תביעה בחבות המוצר על פי אחד משני החוקים הבאים:

מספור חוק האחריות למוצרים פגומים פקודת הנזיקין

1 ניתן לתבוע נזקי גוף בלבד נזקי גוף ורכוש

2 אין צורך בהוכחת רשלנות חובת הוכחת רשלנות

3 אינו חל על תוצרת חקלאית בלתי מעובדת, בהמות, עופות ודגים חיים חלה על כל מגוון המוצרים

4 אחראי רק הנקוב בחוק ניתן להגיש תביעה גם נגד המשווק שהפגם אירע אצלו

5 התיישנות – 3 שנים התיישנות – כמקובל

6 גיל המוצר – עד עשר שנים מיום שיצא מחזקתו של היצרן אין הגבלה לגיל המוצר

7 הגבלת הפיצוי לאובדן השתכרות – שילוש השכר הממוצע במשק אין הגבלה לפיצוי

8 החוק אינו חל על נזקי ממון אין הגבלה על פיצוי לנזקים

מאפייני הסיכון במוצר

שיווק המוני של מוצרים גורם לכך שתקלה חד פעמית בייצור או פגם במוצר ישפיעו על כמות גדולה של יחידות העלולות להזיק במקביל.

אמצעי השיווק המודרניים והתנועה הרבה של המוצרים בצריכה מקומית ובייצוא גורמים לכך שפוטנציאל הנזק הוא גדול ונרחב מאוד.

תקופת דגירה ארוכה של הנזק: יש מוצרים שעוברים מרגע הייצור ועד ההגעה לצרכן שרשרת הפצה ארוכה, ויש מוצרים שיש להם חיי מדף ארוכים. לכן אין הכרח שתהיה סמיכות בין הסיבה לבין קרות הנזק.

סוגי הליקויים והפגמים במוצר

פגם שנוצר בשלב התכנון והעיצוב הראשוניים והוא בגדר כשל בטיחותי המסכן את הצרכן/המשתמש. בתהליך הייצור עצמו אין שיבוש, אולם המוצר כשלעצמו צפוי לגרום נזק.

פגם שנוצר בתהליך הייצור וגורם למוצר להיות מזיק. גם אם קיימת ביקורת איכות מדגמית של המוצר בשלבי ייצורו, אין אפשרות מעשית למנוע ליקויים כאלה באופן הרמטי.

טעות בהוראות השימוש. אם נפלה טעות בהוראות השימוש שבגינה ניזוק המשתמש הנעזר בהן.

פגם בפיתוח. בעת ייצור המוצר לא ניתן היה לדעת את אופיו המסוכן ורק מאוחר יותר נתגלה שהוא מזיק.

בסיס הגשת תביעה – Claims Made Basis

הביטוח מכסה אחריות בשל כל מקרה שאירע בתקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע ברשימה, בתנאי שאותה תביעה הוגשה נגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח. הביטוח אינו מכסה אחריות בשל מקרה אם התביעה נגד המבוטח הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח. בביטוח מסוג זה על המבוטח לדאוג לרצף הביטוח (חידושים) כדי להבטיח כיסוי במקרה של תביעה.

ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח ציוד אלקטרוני מגן על מחשבים, על תוכנות ועל כל ציוד אשר מכיל יחידות עיבוד נתונים C.P.U מפני נזקים תאונתיים וסיכוני פריצה.

נזק תאונתי הוא נזק הנובע מאירוע פתאומי ובלתי צפוי, להבדיל מתיקונים או טיפולים שהם נחלק מהתפעול השוטף של המערכת.

הביטוח מכסה הוצאות תיקון עקב פגיעה בציוד האלקטרוני, כולל הוצאות פירוק והקמה מחדש, הובלה, רכישת חומרים, שכר עבודה והוצאות כלליות.

הביטוח מכסה גם את התחומים הבאים:

במקרה של אובדן מוחלט של הרכוש ישולם ערכו הממשי הכספי של הפריט המבוטח.

כיסוי הוצאות שחזור נתונים ותוכנה.

כיסוי הוצאות תפעול נוספות שנבעו משימוש באמצעים חלופיים כתוצאה מנזק או מאובדן הציוד.

כיסוי על אובדן רווחים.

ביטוח שבר מכני

ביטוח לנזקי שבר תאונתיים העשויים להיגרם במערכות מיזוג אוויר, מעליות, מערכות חימום, ציוד ומכונות בתעשייה. הכיסוי מגן מפני אירוע פתאומי אשר גורם להשבתה ו/או לקריסה של המערכת המבוטחת. ככל שגילו הכרונולוגי של הציוד גבוה יותר, גדלה הסבירות להתרחשות נזקים ואירועי ביטוח.

מכיוון שמדובר בתקלה ובשבר של מערכת, הרי המקרה הביטוחי יתרחש בוודאות בבוא הזמן, תלוי ברמת התחזוקה שלו ובגילה הכרונולוגי של המערכת. לכן, רצוי שסכום הביטוח ייקבע על ידי מומחה שיעריך מהו שווי הרכוש המבוטח. לרוב ההסכמה העקרונית של המבטח לערוך פוליסה לביטוח שבר מכני תלווה בקביעת תנאים המתייחסים לגיל הציוד ותכלול המלצות אופרטיביות בתחום התחזוקה וחלקי החילוף הנדרשים. לפני עריכת ביטוח שבר מכני, יש להבין היטב את תנאי החוזה.

גם במקרה זה, כמו בביטוח רכוש, ישנם נזקים נגררים (תוצאתיים) שאפשר לבטחם:

אובדן רווחים כתוצאה משבר מכני

מטרתה של פוליסה זו להגן על המבוטח מפני הפסד הנובע מהפרעה או מהפסקה בבית העסק כתוצאה מנזק של שבר מכני החושף את המבוטח להפסדים דוגמת:

אובדן רווח גולמי – סך הוצאות קבועות + רווח צפוי.

אובדן שכר עבודה – שכר כל העובדים כולל הוצאות סוציאליות.

פוליסה לקלקול סחורה כתוצאה משבר מכני

פוליסה זו משפה את המבוטח בגין הפסדים דוגמת:

קלקול הסחורות המאוחסנות בחדרי קירור בבית העסק כתוצאה משבר מכני או כתוצאה מעלייה או מירידה בטמפרטורה או משינוי בהרכב נוסחת האוויר בחדרי הקירור.

בריחת גז או נוזל קירור ממערכות הקירור.

*ניתן להרחיב את הכיסוי שיכלול גם אובדן רווחים כתוצאה מקלקול סחורה.

השאירו פרטים

בקשתך התקבלה בהצלחה!
אופס.. משהו השתבש. אנא נסה שוב

נשמח לעמוד לשירותכם

השאירו פרטים ואחד מנציגינו יחזור אליכם בהקדם האפשרי
יש לכם גם את הוואטסאפ שלנו כאן, אז אתם לא צריכים לחכות.