הכל על ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להבטיח מקור קיום לתקופה בה אדם אינו יכול להתפרנס באופן בו היה רגיל, כתוצאה מתאונה או מחלה. הביטוח למעשה מספק תחליף למשכורת החודשית, עד 75% מהשכר האחרון. קיימים מספר מצבים בהם מופעל ביטוח אובדן כושר עבודה: כאשר אדם אינו יכול לעבוד כלל, כאשר האדם אינו יכול לעבוד במקצועו, כאשר אינו יכול לעבוד במקצוע המתאים להשכלתו ומעמדו ועוד. בהתאם למצב נקבע שיעור הפיצוי החודשי, עד לתקרה של 75%.
ניתן לרכוש פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה ייעודיות, או ככיסוי במסגרת תוכנית פנסיה כגון ביטוח מנהלים או קרן פנסיה.

מה הוא ביטוח אובדן כושר העבודה?
מטרתו של ביטוח אובדן כושר עבודה הינה לספק פיצוי חודשי אשר יהווה "חלף הכנסה" לעובד כאשר הוא נמצא חלילה במצב של אובדן כושר עבודה.
על פי ההגדרות המקובלות בתנאי הפוליסות של חברות הביטוח:

"המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות ולתקופה העולה על תקופת ההמתנה הקבועה בדף פרטי הביטוח, הכושר לעבוד במקצוע שבו עבד או לעסוק בעיסוק שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיהן נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו".
כמו כן, אם הביטוח שנרכש כולל פיצוי גם במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי אזי:
"המבוטח ייחשב כבלתי כשיר חלקי לעבודה אם עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו באופן חלקי כושרו להמשיך לעבוד במקצוע שבו עבד או לעסוק בעיסוק שבו עסק לפני אותה תאונה או מחלה, ושבעקבותיהן נבצר ממנו באופן חלקי לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו וכתוצאה מכך נגרם לו אובדן כושר עבודה חלקי מעל 25% ונמוך מ 75%."
הפיצוי החודשי במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי מחושב באופן יחסי מתוך הפיצוי המלא.
בחברות הביטוח נמכר גם ביטוח הכולל הגדרה משופרת שלפיה המבוטח יהיה זכאי לפיצוי מלא או חלקי אם אינו יכול לעסוק בעיסוקו או במקצועו הספציפי באופן מלא או חלקי בהתאמה.
יש לשים לב למגבלה מהותית הקיימת בתנאי הפוליסות לפיה:

הבעיה
על פי תנאי הפוליסות "סך הפיצוי החודשי שיקבל המבוטח מהחברה ומכל חברת ביטוח אחרת עבור אותה תקופה לא יעלה ביחד על 75% משכרו הממוצע או השתכרותו הממוצעת (להלן: המשכורת) של המבוטח ב- 12 החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח".
בעלי שליטה רבים נוהגים לעיתים קרובות למשוך משכורת חודשית נמוכה ובנוסף למשוך דיווידנדים, משיקולי מיסוי. במקרים רבים חלק מהרווחים אינם מחולקים ונשארים בחברה.

מאחר שבעל השליטה מושך משכורת נמוכה הרי שהפיצוי החודשי במקרה של אובדן כושר עבודה אינו יכול לעלות על 75% ממשכורת זו, אף אם בפועל נרכש פיצוי חודשי גבוה יותר.
לפיכך, עלולים להיווצר מצבים שבהם הפיצוי החודשי שיקבל בעל השליטה יהיה נמוך יחסית, ולא ישקף את ההכנסה החודשית האמיתית שלו או את יכולת ההשתכרות שלו.

הפתרון
על מנת לאפשר לבעל השליטה ליהנות מפיצוי מלא התואם את הכנסותיו ויכולת ההשתכרות שלו בפועל מאפשרות כיום חברות הביטוח לכלול במסגרת ההכנסה המהווה בסיס לחישוב הפיצוי החודשי גם דיווידנדים ורווחים שלא חולקו.
לשם כך על בעל השליטה לפנות בכתב לחברת הביטוח ולבקש להוסיף נספח לפוליסה אשר לפיו במקרה של אובדן כושר עבודה יילקחו בחשבון לצורך חישוב הפיצוי בנוסף להכנסות משכר גם דיבידנד המשולם לבעל השליטה על ידי החברה שבבעלותו וגם חלקו היחסי ברווחים הלא מחולקים של החברה.
רק לאחר אישור בכתב של חברת הביטוח, הכיסוי הביטוחי יכלול גם את יתר ההכנסות כמפורט לעיל, בכפוף כמובן להתאמת גובה הפיצוי הנרכש, דהיינו יש לוודא כי סכום הפיצוי הנרכש בפועל יעמוד על 75% מההכנסה הכוללת לרבות דיבידנדים ורווחים לא מחולקים.
לתשומת לב, תשלום החברה בגין רכישת ביטוח אובדן כושר העבודה מעבר ל-3.5% מהמשכורת המבוטחת או מעבר ל-3.5% מתקרת שכר של ארבע פעמים שכר ממוצע במשק (34,476 ₪ נכון לשנת 2012), לפי הנמוך מביניהם חייבת במס בידי העובד/בעל השליטה. כמו כן הפרשת המעביד הכוללת לתגמולים ולביטוח אובדן כושר עבודה יחד החורגת מעבר ל-7.5% מהמשכורת או מתקרה של 34,476 ₪ חייבת במס בידי העובד.
לגישתנו יש לרכוש פיצוי חודשי למקרה אובדן כושר עבודה בסכום התואם לצרכים המלאים של בעל השליטה, תוך התחשבות במכלול ההכנסות כמוסבר לעיל, זאת אף אם חלק מהתשלום לא יוכר לחברה כהוצאה או שבעל השליטה יהיה חייב בשווי למס בגינו. וכל זאת כדי להבטיח שבמקרה שבעל השליטה יאבד חלילה את כושר עבודתו הוא/היא ומשפחתם ימשיכו ליהנות מרמת הכנסה חודשית דומה לזו שהורגלו לה לפני קרות האירוע.

השאירו פרטים

בקשתך התקבלה בהצלחה!
אופס.. משהו השתבש. אנא נסה שוב

לקבלת הצעה אטרקטיבית ולחסכון בפוליסת אובדן כושר השאירו כאן פרטים

השאירו פרטים ואחד מנציגינו יחזור אליכם בהקדם האפשרי
יש לכם גם את הוואטסאפ שלנו כאן, אז אתם לא צריכים לחכות.